top of page
shutterstock_1172801668 blaadjes seizoenen.jpg

Gewoonzorg.net

* De ondersteuning voelt gelijkwaardig en vertrouwd, ze luistert echt


* We zoeken samen naar oplossingen, niks is te gek


* Ze is doortastend en gaat de confrontatie aan


* Gewoonzorg.net staat middenin het gezin, in plaats van aan tafel


* Ze is uniek, warm, betrokken en werkt met haar hart


* We zien duidelijk verbeteringen


* Sinds de ondersteuning ervaar ik rust

Home: Welkom

Visie en missie

Gewoonzorg.net staat bekend om haar praktische, gedurfde en onvoorwaardelijke inzet,
maar vooral ook om haar menselijke en gewone aanpak.

Gewoonzorg.net wil de mens naar behoefte ondersteunen en simpelweg goede zorg leveren. Het is onze missie om voor mensen te zorgen en mensen te helpen. Goede zorg ontstaat vanuit het creëren van een gelijkwaardige, respectvolle en liefdevolle menselijke verhouding (presentiebenadering).

De grondslag van onze dienstverlening is betrouwbaarheid. Gewoonzorg.net biedt flexibele hulp, steun en zorg in nabijheid en op praktische wijze. We helpen het levensverhaal van de mens te begrijpen en verder te brengen om zich van daaruit te kunnen ontwikkelen. Voor mensen zorgen betekent aansluiten, zien en begrijpen wat je voor mensen kunt doen en wie je voor hem of haar kunt zijn. Elke mens, hoe anders ook, heeft recht op een maatschappelijke positie. Dát is waar Gewoonzorg.net voor staat en hoe wij willen werken. Vanuit een wederzijds respectvolle en onvoorwaardelijke grondhouding voor de mens.  Gewoonzorg.net werkt samen mèt mensen, vóór mensen ter dienste van mensen. 

shutterstock_1258429963 helpende hand.jpg

Werkwijze

Ondersteuning naar uw behoefte

Wanneer een hulpvraag binnenkomt, overleggen we samen waarbij en op welke wijze ik zou kunnen en mogen helpen. Gewoonzorg.net werkt we graag samen met een eventueel bestaand netwerk. Zorgvuldig kijken we welke hulpverleningsvormen het best passend zouden kunnen zijn. Zorg bieden is maatwerk en past niet in hokjes. Gewoonzorg.net sluit aan.

WERKWIJZE®

- laagdrempelige en vriendelijke benaderingswijze, een 'klik'hebben

- openheid en wederzijds respect - praktisch en oplossingsgericht werken

- zorgvuldige en professionele handelingswijze - eerlijkheid en humor 

- een vast aanspreekpunt - hulp en ondersteuning gericht op jouw behoefte

- hulp en ondersteuning in eigen omgeving en in eigen tempo

Inmiddels heb ik brede ervaring en expertise in vooral het psychi(atri)sche en jeugdige werkveld. De inzet is gebleken effectief (gesteld door verschillende interne en externe officiële onderzoeken/audits). Het is voor mij belangrijk de hulpvrager de regie te laten behouden over zijn of haar leven. Dit is gebonden aan ontwikkeling en het bijstellen van korte termijndoelen. De hulpvrager bepaalt het tempo. Dit is de methodische wijze waarop ik werk, altijd dichtbij waarbij de hulpvrager zoveel mogelijk zelf doet.

METHODIEK

Gewoon zorgen voor mensen en samen zorgen voor elkaar! Onze hersenen zijn ingesteld op empathie, we zijn gemaakt om elkaar te helpen. Uitgaande van die oeroude oorsprong zijn er in de loop der jaren veel zorgmethodes ontwikkeld. Mijn mening is dat methodieken uiteindelijk allemaal wel iets met elkaar gemeen hebben. 

De presentietheorie van Professor Andries Baart benadert mijn dienstverlening het best. Kenmerkend in de presentie-filosofie is de gerichtheid op het scheppen van menselijke verhoudingen, met name waar mensen arm, ‘sociaal overbodig’, doodziek of ‘hopeloos’ zijn. De professionele inzet van mensgerichte beroepskrachten staat in het kader van menselijke bewogenheid en liefdevolle bekommernis. Daarmee onderscheidt de presentie zich bewust en scherp van wat momenteel de hoofdstroom is in de verzakelijkte, marktgerichte en op productie georiënteerde zorgverlening.

Daarnaast werk ik o.a. met de methodieken: 

Oplossingsgericht werkenCrisisinterventieCognitieve gedragsmethodiekEigen kracht methodeCompetentiegericht begeleidenSysteemgericht werken

pexels-meru-bi-6243239 edelstenen.jpg

Aanbod

Gewoonzorg.net sluit aan bij uw hulpvraag

Blijven aansluiten heeft er in de loop der jaren voor gezorgd dat er brede kennis en ervaring is opgedaan. Een probleem wordt pas als een probleem ervaren wanneer iemand structureel belemmerd wordt in zijn of haar dagelijks functioneren en/of ontwikkeling.

Mijn kennis en ervaring heeft zich vooral uitgebreid problemen op gebied van onder meer:

- Autisme Spectrum Problematiek (ASS) - Licht verstandelijke beperkingen (LVB) - Opvoedings- ontwikkelings- en gedragsproblematiek - (Hoog) Sensitiviteit

- Psychi(atri)sche problematiek - Zorgmijdende en vermijdende problematiek

GEWOONZORG.NET KAN ONDERSTEUNEN BIJ

- ​zelfredzaamheid & zelfstandig wonen - opvoedingsondersteuning - administratieve & financiële ondersteuning - hulp bij gedrags- & ontwikkelingsproblematiek - hulp bij psychi(atri)sche problematiek

DAT DOET GEWOONZORG.NET MIDDELS

- individuele reguliere ondersteuning - individuele specialistische ondersteuning - (begeleiden naar) behandeling - zinvolle dagbesteding en activiteiten

Ook organiseren ik voorlichtingen en bijeenkomsten.

Neem gerust vrijblijvend contact op.

(NB. Voorlichting en bijeenkomsten vallen niet onder de ISO-certificering)

rotshout.jpg

Onze kwaliteit

Gewoonzorg.net is een gekwalificeerde en professionele zorgaanbieder

In de afgelopen jaren is gebleken dat Gewoonzorg.net voorop loopt in uitvoering van haar dienstverlening. Zorg moet in de oorsprong toegankelijk, zorgvuldig en professioneel zijn. Onze visie en werkwijze doorklinkt in onze organisatie en dat maakt ons betrouwbaar. Wij staan altijd open voor ontwikkelingen en verbeteringen. We werken pragmatisch en volledig digitaal (m.u.v. werkaantekeningen), volgens de best mogelijke veiligheidsnormen. Daarbij maken we gebruik van een beveiligde server en gekwalificeerd en gecertificeerd cliëntvolgsysteem, te weten ONS van Nedap. Ons kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks door KIWA getoetst (ISO 9001).

Gewoonzorg.net werkt met een CAO Jeugdzorg-functieprofiel, waarbij vooral ‘de mensenmagneet’ onderdeel is van onze basisberoepshouding. Daarnaast hanteren wij geregistreerde beroepscodes en beroepsprofielen waaronder de Jeugd- en Gezinsprofessional & profiel JG ; Sociaal werker & profiel SW; Cliëntondersteuners & profiel CO. Gewoonzorg.net werkt uitsluitend met medewerkers, samenwerkende collega’s en stagiaires die onze visie delen. Onze verantwoordelijk jeugdmedewerkers zijn SKJ-geregistreerd. Daarnaast zijn we lid van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners met kennis van beperkingen (BCMB) en geregistreerd bij het Registerplein. Op deze wijze kan Gewoonzorg.net de deskundigheid van onze medewerkers en vooral de eigenheid van onze organisatie waarborgen.

KLANTTEVREDENHEID

Onze klanttevredenheid in 2017 & 2019

9,0 & 9,1 professionaliteit en benaderingswijze van de medewerkers

8,5 & 8,5 ervaren van vooruitgang en persoonlijke ontwikkeling

8,6 & 8,7 algemene tevredenheid over de organisatie

In 2020 hebben wij een referentieonderzoek uitgevoerd, in te zien onder kopje ***

In 2022 zullen wij opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren

VERGOEDING EN TARIEVEN

Onze diensten worden meestal vergoed doordat wij gemeentecontracten hebben in Twente en in de Achterhoek. Volwassenen betalen hiervoor een eigen bijdrage, jeugdigen zijn hiervan vrijgesteld. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Tevens kunnen wij worden vergoed vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) of u vergoedt onze dienstverlening particulier. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Home: Onze diensten

Contact

Indien u benieuwd bent of we iets voor u kunnen betekenen, of andere vragen heeft, neem dan contact met ons op. We zijn het best bereikbaar tussen 9.00 en 15.00 op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag met uitzondering van vakanties en feestdagen. 

TELEFOONNUMMER 06 48829221

INFO@GEWOONZORG.NET 

Indien u klachten heeft hopen wij dat u deze met ons bespreekt. Mochten wij onverhoopt niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u contact opnemen met www.klachtenportaalzorg.nl

pexels-pixabay-40794 hartenblad groen.jpg
Home: Contact
bottom of page